כרטיס הצרכנות

ברוכים הבאים לכרטיס ההטבות של קבוצת “הורים בקריות”, הכרטיס יקנה מעת לעת הטבות ומבצעים,

מגופים ובעלי עסקים שמשתפים פעולה עם הקבוצה החברתית הגדולה ביותר בקריות!

הנכם מוזמנים להצטרף לכרטיס ע”י מילוי הפרטים בטופס המצורף.

*אנא קראו את התקנון בתשומת לב, תודה.

כרטיס הצרכנות-01

 

1. תקנון זה מפרט את תנאי החברות במועדון הצרכנות הורים בקריות(להלן – “מועדון הלקוחות”).
2. החברות במועדון הלקוחות כפופה לתקנון זה ולהסכמה לכל תנאיו. יש לקרוא את תנאי התקנון בעיון.
3. עם ההצטרפות למועדון, כל חבר מועדון מאשר, ומקבל על עצמו, את תקנון המועדון במלואו.
4. תקנון זה מופנה ומתייחס לנשים וגברים כאחד, ומנוסח בלשון זכר למען הנוחות בלבד.
5. בכל מקום שבו הוראות תקנון זה מופנות כלפי יחיד, יחולו הוראות אלו גם כלפי רבים, ולהפך.
6. כותרות הסעיפים לתקנון זה הינן לצורכי התמצאות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו.
7. בכל מקרה של סתירה בין תקנון זה לפרסומים אחרים של ” הורים בקריות” יגברו הוראות תקנון זה.
8. “הורים בקריות” שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאשר את רישומו של לקוח כחבר במועדון מכל סיבה שהיא וזאת לפי ראות עיניה בלבד. החברות במועדון הינה אישית ומיועדת לחברי המועדון בלבד.
9. “הורים בקריות” שומרת לעצמה את הזכות לשנות מפעם לפעם, את תנאי מועדון הלקוחות, את תנאי התקנון
(לרבות בקשר לגביית דמי הצטרפות), ואת ההטבות הניתנות במסגרת המועדון, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת (להלן: “שינוי התקנון”).
10. החל ממועד שינוי התקנון, יחייב הנוסח החדש של התקנון. זכויות שנצברו בידי חברי המועדון עד לשינוי התקנון, ישמרו וזאת בכפוף לקבוע בתקנון זה.
11. במקרה של הפסקת פעילות מועדון הלקוחות ו/או סגירתו (לרבות במקרה שהפסקת הפעילות ו/או סגירת המועדון, תיעשה ביוזמת “הורים בקריות”), תינתן לחברי המועדון אפשרות לממש את ההטבות שנצברו לטובתם עד למועד ההודעה כאמור, וזאת
בכפוף לתנאי תקנון זה ותוך תקופה של עד חודש אחד בלבד, מיום ההודעה כאמור. הצטרפות למועדון וחברות במועדון הלקוחות
12. הפרטים יישמרו באמצעות מסמך בכתב ו/או עותק מודפס ו/או במדיה מגנטית על פי החלטת “הורים בקריות”.
13. עם אישור טופס בקשת הצטרפות ×