כרטיס הצרכנות

ברוכים הבאים לאתר החדשות וההטבות של קבוצת “הורים בקריות”, האתר יפרסם מעת לעת הטבות ומבצעים,מגופים ובעלי עסקים שמשתפים פעולה עם הקבוצה החברתית הגדולה ביותר בקריות!

הנכם מוזמנים להצטרף ע”י מילוי הפרטים בטופס המצורף.

*אנא קראו את התקנון בתשומת לב, תודה.

כרטיס הצרכנות-01

 

1. תקנון זה מפרט את תנאי החברות במועדון הצרכנות הורים בקריות(להלן – “מועדון הלקוחות”).
2. החברות במועדון הלקוחות כפופה לתקנון זה ולהסכמה לכל תנאיו. יש לקרוא את תנאי התקנון בעיון.
3. עם ההצטרפות למועדון, כל חבר מועדון מאשר, ומקבל על עצמו, את תקנון המועדון במלואו.
4. תקנון זה מופנה ומתייחס לנשים וגברים כאחד, ומנוסח בלשון זכר למען הנוחות בלבד.
5. בכל מקום שבו הוראות תקנון זה מופנות כלפי יחיד, יחולו הוראות אלו גם כלפי רבים, ולהפך.
6. כותרות הסעיפים לתקנון זה הינן לצורכי התמצאות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו.
7. בכל מקרה של סתירה בין תקנון זה לפרסומים אחרים של ” הורים בקריות” יגברו הוראות תקנון זה.
8. “הורים בקריות” שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאשר את רישומו של לקוח כחבר במועדון מכל סיבה שהיא וזאת לפי ראות עיניה בלבד. החברות במועדון הינה אישית ומיועדת לחברי המועדון בלבד.
9. “הורים בקריות” שומרת לעצמה את הזכות לשנות מפעם לפעם, את תנאי מועדון הלקוחות, את תנאי התקנון
(לרבות בקשר לגביית דמי הצטרפות), ואת ההטבות הניתנות במסגרת המועדון, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת (להלן: “שינוי התקנון”).
10. החל ממועד שינוי התקנון, יחייב הנוסח החדש של התקנון. זכויות שנצברו בידי חברי המועדון עד לשינוי התקנון, ישמרו וזאת בכפוף לקבוע בתקנון זה.
11. במקרה של הפסקת פעילות כרטיס הצרכנות הלקוחות ו/או סגירתו (לרבות במקרה שהפסקת הפעילות ו/או סגירת המועדון, תיעשה ביוזמת “הורים בקריות”), לא תינתן לחברי המועדון אפשרות לממש את הטבות עתידיות.
12. הפרטים יישמרו באמצעות מסמך בכתב ו/או עותק מודפס ו/או במדיה מגנטית על פי החלטת “הורים בקריות”.
13. עם אישור טופס בקשת הצטרפות ×
14.לאחר רכישת מוצר מהאתר תשלח עם תום הקניה חשבונית תשלום לדואר האלקטרוני של הלקוח.
15. עם הדפסת קופון הרכישה יש לגשת לבית העסק ולתת לנציג העסק את השובר וכנגד לממש את ההטבה.

מדיניות ביטול רכישה:

עסקת מכר מרחוק היא עסקה שנעשית ללא נוכחות משותפת של הצדדים. מדובר בדרך כלל בעסקה באמצעות האינטרנט או הטלפון. במקרה כזה לא תמיד יש לצרכן הזדמנות נאותה לבחון את המוצר שרכש ועל כן הוקנו לו זכויות מיוחדות.

הצרכן רשאי לבטל עסקה שבוצעה מרחוק מכל סיבה שהיא, בהודעה בכתב – בדואר, באמצעות פקס או בדואר אלקטרוני – עד 14 יום מיום קבלת המוצר. הצרכן זכאי לקבל את התשלום במלואו או בניכוי דמי ביטול, תלוי בסיבת הביטול:

ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה: במקרה כזה על המוכר להחזיר לצרכן את כספו בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה. כאן  לא חלים דמי ביטול, ואם הצרכן כבר קיבל את המוצר, על המוכר לבוא ולאספו מהמקום שבו נמסר.

ביטול העסקה מכל סיבה אחרת: גם במקרה זה על המוכר להחזיר לצרכן, תוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששילם הצרכן, ובמידה שמדובר בתשלומים לבטל את יתר החיובים. במקרה זה המוכר רשאי לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר או 100 שקל, לפי הנמוך מביניהם. אם הצרכן כבר קיבל את המוצר, עליו להחזירו למוכר במקום עסקו.
בשני המקרים המוכר רשאי לתבוע מהצרכן לשלם לו את נזקו אם ערך המוצר פחת בשל הרעה משמעותית במצבו.

מדיניות פרטיות

הן הנהלת האתר והן האתר מכבדים את פרטיות משתמשי וגולשי האתר.
מדיניות הפרטיות של האתר הינה כמפורט להלן: הנתונים שיימסרו על ידי גולשי האתר יישמרו במאגר המידע של האתר ולא יימסרו לאף גורם צד שלישי ללא אישורו המפורש של הגולש כולל פרטי האשראי.
האתר עומד בתקן אבטחה pci-dss.
לגולש תמיד תהיה שמורה האפשרות להעביר את פרטיו לצדדים שלישיים במסגרת שיתופי הפעולה שייווצרו מתוך השימוש באתר הורים בקריות  במקרה כזה האתר ו/או הנהלת האתר לא יימנעו את העברת הפרטים בין הצדדים השונים.
אתרי האינטרנט השונים משתמשים ב ‘עוגיות'(Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתרים להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.
היה והינך בוחר שלא לאפשר שימוש ב”עוגיות” ביכולתך להימנע מכך באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו הינך עושה שימוש. יובהר כי הימנעות מלאפשר לאתר לעשות שימוש ב”עוגיות” אלו עלול להביא לכך כי תימנע גישתך לחלקים מסוימים באינטרנט בכלל ובאתר  בפרט. הנהלת האתר מתחייבת לקיים את הוראותיו של חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, ולאפשר לכל אדם לעיין במידע עליו הנמצא במאגר המידע שברשותה. מקום בו נמצא כי המידע אינו מדויק ו/או אינו נכון תתקן הנהלת האתר את הפרטים בהתאם למידע שיימסר לה על ידי אותו אדם ו/או בא-כוחו.
הנהלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את התנאים המופיעים לעיל. היה ותשתנה מדיניות שמירת הפרטיות כפי שהובאה לעיל תפורסם על כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

16. על המשתמש באתר להיות מעל גיל 18 בעל תעודת זהות תקינה וכרטיס אשראי חוקי
17.האתר מאפשר רכישת כרטיסים למשתמש אשר מעוניין לרכוש כרטיסים לעסקים אשר להם מנוהלת מכירת כרטיסים באתר (להלן: “רוכש“). רכישת הכרטיסים באתר מותנית בקיומם של כרטיסים/הנחות בעסקים לאחר מתן אישור לרכישתם יתבצע חיוב ויישלח אישור רכישה לכתובת דואר האלקטרוני אשר הוזנה על ידי המשתמש בעת ההזמנה (להלן: “אישור הזמנה“).
יובהר, כי להנהלת האתר שמורה הזכות שלא לאשר את רכישת הכרטיסים/ההטבה על ידי הרוכש, בכל מקרה בו לא ניתן אישור לביצוע התשלום בגין הכרטיסים באמצעי התשלום אשר סופקו על ידי הרוכש, אם לא נותרו מקומות פנויים לאירוע או שרוכש הכרטיסים אינו עומד בתנאי השימוש, דוגמת פרטי הרישום או כללי השימוש באתר.
כמו כן, במקרים מסוימים הזמנת הכרטיסים כפופה גם לאישורו של מפיק האירוע. הנהלת האתר לא תהיה אחראית כלפי משתמש או כל צד שלישי אחר בגין אי מתן אישור הזמנת כרטיסים על ידי מפיק האירוע, מכל סיבה שהיא.
18.יתכן כי במהלך ביקורך באתר  תיתקל בקישורים שונים לעמודים אחרים מחוץ לאתר “הורים בקריות” ברשת האינטרנט. קישורים אלו יפנו אותך למקומות אשר אינם באחריותם של האתר ו/או הנהלת האתר ועל כן הינך לוחץ עליהם על דעת עצמך בלבד ועל אחריותך המלאה. הנהלת האתר והאתר אינם ממליצים בשום מקרה ללחוץ על קישור שאינך מכיר את מפרסמו ו/או שאינך בוטח בו במאת האחוזים. העובדה כי קישורים אלו נמצאים באתר אינה מעידה על הסכמתם של הנהלת האתר ו/או האתר עם האמור בעמודים אליהם מפנים קישורים אלו ואינה מהווה הכשר לאמינותם, חוקיותם, אמינותם ועדכניותם של עמודים אלו. אפשר כי תמצא עצמך נפגע מן התוכן אליו תיחשף בעמודים אלו או תמצא אותם פוגעניים, לא מוסריים מנוגדים לדעותיך וכיוצא באלה. הנהלת האתר אינה אחראית בכל מקרה לתכנים אלו ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם או שעלולה להיגרם מהשימוש בקישורים אלו על כל המשתמע מכך. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להסיר קישורים שהועלו לאתר מפעם לפעם לפי שיקול דעתה הבלעדי. כמו-כן האתר והנהלת האתר שומרים לעצמם את הזכות של להתיר העלאת קישורים חדשים והכל כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי.

19.

הגבלת אחריות
האחריות הבלעדית לכל המוצרים ולגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכיוצ”ב, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר/שירות, אם צורפו.
התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד.
יודגש, כי לאור העובדה כי התמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין תמונת המוצר המופיעה בפרסום לבין המוצר במציאות. בכל מקרה, חבות החברה, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע”י הרוכש. הנהלת האתר ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של המשתמש או בציוד אחר של המשתמש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או משתמש באתר בכל דרך שהיא.
כמו כן, החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי משתמש כלשהו או צד ג’ כלשהו שאינו בשליטה של החברה. החברה תהא רשאית להפסיק או למנוע את התקשרות או הגישה של משתמשים לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב.

20.

 מקום השיפוט
כל מחלוקת שהיא בין רוכש ו/או גולש באתר לבין הנהלת האתר בגין פעילות אשר בוצעה באתר ו/או מידע המופיע באתר, תתברר על פי הדין הישראלי וניתנת בזאת סמכות דיון מקומית ייחודית ובלעדית לבית משפט קריות ולו בלבד.